Artur Mas recolza la iniciativa “Emigració Tolerància Zero” en una reunió amb el president del Senegal, Abdoulaye Wade

(English version at the end)

El president de CiU, Artur Mas, ha donat suport a la iniciativa “Immigració Zero” en una reunió el dijous a la tarda amb el president del Senegal, Abdoulaye Wade, amb qui ha mantingut una reunió al palau presidencial de Dakar, la capital del país. “Wade és un capdavanter, cal l’exemple del Senegal actual per fer entendre que si per nosaltres la immigració és un problema, és un xoc, encara és més xoc per les societats que perden aquesta gent”, ha explicat Mas a la sortida de la trobada.

El programa que impulsa el president Wade es basa en la tesi que l’emigració és un factor negatiu per al Senegal, ja que els elements més dinàmics i preparats de la seva societat contribueixen a fer créixer l’economia dels països europeus, quan podrien contribuir al desenvolupament africà. El cap de l’Estat senegalès refusa el concepte d’“immigració selectiva” que han posat en circulació alguns països occidentals, ja que interpreta que la selecció suposa que els països desenvolupats sostreuen les persones més preparades, en les que s’han esmerçat bona part dels escassos recursos que es poden destinar a la formació.

Retorn a l’agricultura

Wade ha explicat a Mas que el seu programa per evitar la necessitat d’emigrar del Senegal s’anomena “Retorn a l’agricultura”. L’objectiu és donar oportunitats als joves per a que es quedin al Senegal, assegurin el subministrament nacional de productes agraris, evitin la pobresa i afavoreixin les exportacions. El país ha apostat per la formació de quadres agrícoles, la millora dels recursos hídrics i el desenvolupament del sector agroalimentari.

Artur Mas ha explicat que “no es tracta de facilitar la sortida d’emigrants, sinó de retenir aquesta gent. Hi ha poca indústria, no hi ha molta riquesa, però hi ha una terra que es pot conrear, i un país tremendament importador d’aliments, que és un absurd”. “Hem vingut a donar suport a aquesta iniciativa i aprendre de com ho fan, per intentar ajudar millor des de Catalunya, des del conjunt de l’Estat espanyol, i ajudar a que aquest programa es pugui estendre a altres països de l’àfrica subsahariana”, ha assenyalat.

El líder nacionalista ha subratllat que “es tracta no només de donar-los el peix, sinó d’ensenyar-los a pescar. El que cal, ja que tantes vegades als països d’acollida ens queixem que ve molta gent, és veure que hi ha països com el Senegal que estan intentant fixar i retenir la seva població, ja que consideren que l’emigració és una pèrdua de persones”. “Si se’n surten ells, poc o molt ens en sortim tots plegats”, ha afegit.

Artur Mas i el president Wade també han comentat la situació dels senegalesos que viuen a Catalunya. El president de CiU ha recordat que “la meitat de senegalesos de l’Estat espanyol estan a Catalunya. Calculem que hi ha a l’entorn de 15.000 senegalesos, i molts d’ells porten fins a vint i trenta anys vivint al nostre país, on hi ha arrelat perfectament”.

English version:

Artur Mas supports the “Zero Tolerance Emigration” initiative at a meeting with Senegalese President Abdoulaye Wade

CiU President Artur Mas gave his support to the “Zero Immigration” initiative at a meeting on Thursday afternoon with Senegalese President Abdoulaye Wade, with whom he had a meeting at the presidential headquarters in Dakar, the national capital. “Wade is avant-guard, the example of current Senegal is necessary to make it understood that if immigration is a problem for us, it is an impact, even more of an impact, for societies which lose these people”, explained Mas when leaving the meeting.

The program which President Wade is promoting is based on the thesis that emigration is a negative factor for Senegal, since the most dynamic and prepared people from its society contribute to making the economy of European nations grow, when they could have contributed to African development. The leader of the Senegalese State rejects the “selective immigration” concept which some western countries have circulated, since it states that selection means that developed nations take the most prepared people from where a good majority of the scant resources have been used which could have been destined towards development.

Return to agriculture

Wade explained to Mas that his program for avoiding the need to emigrate from Senegal is known as “the Return to agriculture”. The objective is to give opportunities to young people so that they stay in Senegal, assuring the national administration of agrarian products, eliminating poverty and favouring exportations. The nation has proposed developing agricultural charts, the improvement of water resources and the development of the agro-alimentary sector.

Artur Mas explained that “it is not about facilitating the departure of emigrants, but rather retaining these people. There is little industry, there is not a lot of wealth, but there is land which can be cultivated, and a nation which imports a lot of food products, which is absurd”. “We have come here to give support to this initiate and to learn how they do it, to try and improve it from Catalonia, from the whole of the Spanish State, and to help so that this program can be extended to other nations in Sub-Saharan Africa”, he pointed out.

The nationalist leader highlighted that “it deals with not only giving them the fish, but helping them how to catch it. What is necessary, since several times the nations receiving them complain to us about too many people, it is seen that there are nations such as Senegal which are trying to add on to and retain their populations, since they believe that emigration is a loss of people”. “If they leave, little or many of us will leave together”, he added.

Artur Mas and President Wade also commented on the situation of Senegalese people who live in Catalonia. The CiU President recalled that “half of Senegalese in the Spanish State are in Catalonia, We calculate that there are about 15,000 Senegalese, and many of them have been living in our nation for twenty or thirty people, where they have settled down perfectly”.

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s